תנאים

תנאים וכללי השימוש באפליקציה

מידע כללי:

א.ס.א פיתוח יישומים עסקיים המפעילה את אפליקציית BizCompass (להלן ובהתאמה: “החברה” ו- “האפליקציה”), מקדמת אותך בברכה אל האפליקציה. לחברה גם אתר אינטרנט בכתובת www.bizcompasstmp.biz (להלן: ״האתר״).

BizCompass הנה אפליקציה עסקית סלולארית, שפותחה כדי לסייע לך לנהל את העסק שלך. באמצעות השימוש בה, אתה תיישם בפועל, בצורה פשוטה ויעילה, שיטה מקצועית מוכחת לניהול העסק, ובמסגרת זו ניהול המכירות, השיווק הדיגיטלי, היעדים הפיננסיים, תוכניות העבודה ועוד.

השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט:

השימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט של החברה כפוף לתנאים המפורטים להלן, לרבות מדיניות הפרטיות, ולאמור בכל דין. תנאי השימוש וכל הטקסטים באפליקציה מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. אנא קרא מסמך זה ביסודיות כמו גם את מדיניות הפרטיות של החברה בטרם אתה עושה כל שימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט. ככל שאינך מסכים לתנאי מהתנאים המפורטים במסמך זה, אל תעשה שימוש באפליקציה ו/או באתר האינטרנט.

תקנון זה מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הגלישה באפליקציה ו/או השימוש בה ו/או הרשמה לצורך קבלת שירותיה, ייחשבו להסכמה לתנאי תקנון זה והתחייבותך לקיים את הוראותיו.

הנהלת החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישתך לאפליקציה אם תפר את תנאי התקנון.

אין לעשות באפליקציה או באמצעותה כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באפליקציה הוא לשימושך האישי והבלעדי. אינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם ו/או לגוף אחר כלשהו, למעט האפשרות המוקנית לך במסגרת האפליקציה לשתף את עסקך עם אחרים. הנך נדרש לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עמך.

הוראות התקנון מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באפליקציה ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל שירות באפליקציה יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

תנאי השימוש באפליקציה חלים על השימוש באפליקציה ובכל השירותים הכלולים בה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו”ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

כל תוכן, עצה או מצג המצויים בתקנון זה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה ו/או בכל פרסום אחר מטעמה, עלולים להכיל מידע שגוי ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות הגהה. אנא קחו זאת בחשבון. בהתאם, מסמך זה הנו המסמך היחיד המחייב את החברה ביחסים בינך לבין החברה ואין כל תוקף לכל תוכן ו/או עצה ו/או מצג ו/או פרסום אחרים.

חלק מן הביקורות והדעות המופיעות באתר החברה ו/או באפליקציה עשויות להיות מאושרות על ידי החברה ו/או מי מטעמה. הדעות המובאות בביקורות הן חוות דעתו של כל מבקר, והן אינן משקפות את עמדת החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ו/או מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש על כך.

כללי:

החברה רשאית לסגור את האפליקציה ולשנות, מעת לעת, את המבנה, המראה וכן לשנות את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באפליקציה יהיו מעודכנים בכל עת. הנך מתחייב שלא להסתמך באופן בלעדי על האפליקציה ולא לקבל כל החלטה על סמך האמור באפליקציה באופן בלעדי, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, עסקיות, העדפות, בחירות שאתה מבקש לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר. אין לפרש דבר האמור באפליקציה כהמלצה מאת החברה בשום אופן. בהתאם, באישורך תקנון ותנאים כללים אלו, ורישומך לאפליקציה, הנך משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות או חבות לכל מצב ו/או תוצאה לא רצויים, שעלולים להיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה של השימוש שהנך עושה באפליקציה ומכל החלטה עסקית שתבחר לקבל כתוצאה מכך. הובהר לך כי החברה ו/או מי מטעמה אינם ממליצים בפניך על ביצוע התקשרויות כלשהן ובמיוחד מסחריות ועסקיות, ושהם אינם אחראים לתנאי ולתוצאות התקשרויות כאמור, ככל שיהיו, והם אינם מהווים צד להתקשרויות אלו. הנך פוטר בזאת את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות כאמור ומאשר כי אין ולא תהיה לך כל דרישה כלפיהם, כספית או אחרת,  ביחס לאמור.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. ידוע לך כי השימוש באפליקציה והגלישה בה עלולים להשית עליך עלויות לספקי שירות האינטרנט שלך בהתאם לתוכניות הגלישה שלך ואתה נוטל על עצמך את מלוא האחריות לתוכניות גלישה ו/או עלויות כאמור.

שימוש באפליקציה נעשה על אחריותך. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האפליקציה ובתכניו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאפליקציה, והשימוש בה או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באפליקציה, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב שלך או לטלפון הסלולארי שלך או לכל רכוש אחר שלך, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באפליקציה, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאפליקציה.

לשם שימוש באתר ו/או באפליקציה, ויצירת מנוי באפליקציה, הנך מאשר ומתחייב כי אתה בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית להתחייב ולהסכים להוראות תקנון זה.

בעלות וזכויות יוצרים

כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאפליקציה ובכל תכניה, לרבות בעיצובה, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של החברה בלבד ו/או של ספקי התוכן שלה, ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם, להציג בפומבי, לתרגם, למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האפליקציה מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.

הנך מאשר ומתחייב לא לעשות בעצמך ולא להרשות לאחרים לבצע כל שימוש אסור כאמור.

השם “BizCompass”, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

קישורים לצד שלישי ופרסומות

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באפליקציה פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

אין לפרסם או להעביר באמצעות האפליקציה כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

אין לעשות באפליקציה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ופעילים. הימצאותו של קישור באפליקציה אינה מלמדת כי תוכן הקישור הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם לך ו/או לרכושך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באפליקציות ו/או אתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באפליקציה.

מידע ותכנים המסופקים על ידך

כל תוכן המועלה על ידך לאפליקציה ו/או לאתר ו/או מוזן בהם על ידך מהווה ״תוכן משתמש״. תוכן כזה שסופק על-ידי המשתמש ייחשב כבלתי-סודי, והחברה אינה מתחייבת להגן על תוכן משתמש זה מגילוי.

אתה מעניק לחברה ולמי מטעמה זכות מלאה, בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ולשתף עם כל צד שלישי שהוא לכל סוג שימוש שהוא ומכל מטרה שהיא, באופן מלא ו/או חלקי ו/או נגזר, באופן כפי שהחברה עשויה לראות לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמטרות אשר היא תחליט כאמור.

ברישומך לאפליקציה ו/או לאתר ובאספקת תוכן המשתמש, אתה מצהיר ומתחייב כי יש לך את הזכות והסמכות להזין ו/או להעלות אל האתר ו/או האפליקציה את תוכן המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכי השימוש של החברה בתוכן המשתמש לא יפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות או זכות פרסום או זכויות פרטיות של כל אדם או ישות אחרים.

כמו כן, אתה מסכים ומאשר כי לא תפרסם ולא תשמור, או תעביר בכל דרך באמצעות האתר ו/או האפליקציה כל תוכן משתמש אשר מפר כל זכות קניין רוחני, כל זכות לפרטיות או פרסום, או כל זכות אחרת של כל אדם או ישות.

אתה מסכים ומאשר שהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא, וללא הודעה מוקדמת למחוק, לערוך ו/או להעביר מידע משתמש באתר ו/או באפליקציה. עליך לשמור עותק של כל חומר שאתה שומר באתר ו/או באפליקציה שכן אין כל בטחון שחומר כאמור יישמר. אתה משחרר בזאת את החברה ופוטר אותה באופן סופי ומחלט מכל אחריות לכל נזק ו/או תוצאה בין ישירים ובין עקיפים שיגרמו לך כתוצאה ממחיקת ו/או שינוי ו/או אובדן תוכן משתמש באתר ו/או באפליקציה, תהיה הסיבה לכך אשר תהיה, לרבות מחמת מעשה ו/או מחדל מצד החברה.

הסכמה לניטור

החברה אינה מחויבת לפקח על המידע השוכן באפליקציה ו/או באתר או מועבר אליהם. למרות האמור, ברישומך לאפליקציה ו/או השימוש בה או באתר, הנה מאשר ומסכים שהחברה תהא רשאית לבדוק את המידע האמור ולפקח עליו, מכל סיבה אשר היא מותרת על פי חוק ואשר נדרשת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לדחות או לבטל כל מידע או חומר אחר המצויים באפליקציה ו/או באתר אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי, סבורה כי אינו מקובל או מפר את התנאים וההוראות של תקנון זה.

שמירה על סודיות:

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאפליקציה, האפליקציה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות. באפליקציה

האפליקציה אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי.

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; אם תבצע באפליקציה פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האפליקציה לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה.

דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת דואר פרסומי. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו.

מובהר כי באישורך תקנון ותנאים כלליים אלו ו/או ברישומך במסגרת האפליקציה, הנך מאשר הסכמתך לקבלת דברי דואר ופרסומת מאת החברה.

הגבלת אחריות החברה:

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או האתר , שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

המשתמש באתר ו/או באפליקציה לוקח על עצמו את מלוא האחריות והסיכון לשימוש באפליקציה ובאתר וברשת האינטרנט באופן כללי.

בכל מקרה, החברה לא תהא אחריות לכל נזק ו/או תוצאה, ישירים ו/או שאינם ישירים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (לרבות ומיוחד אובדן רווח ו/או השקעות) כתוצאה מהשימוש שלהם ו/או מי מטעמו באפליקציה ו/או באתר.

האפליקציה והאתר מוגשים לך על בסיס ״״As Is במצבם כפי שהוא בעת שימושך בזמן אמת.

הנציג המיועד עבור תביעות מכוח  Digital Millennium Copyright Act

בהתאם לחלק השני של Digital Millennium Copyright Act, כל טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים עבור חומר משתמש ו/או אחר אשר כי הוא נמצא באתר ו/או באפליקציה ו/או בשרתים של החברה, צריך להישלח בהקדם ובכתב לנציג הייעודי של החברה:

עו״ד אלכס סולומונוביץ – הסוכן המיועד עבור הודעות DMCA

ארליך רוזן סולומונוביץ עורכי דין

רח׳ שוהם 5, רמת גן, ישראל

טלפון: 972-3-5759481

פקסימיליה: 972-3-5759491

דוא”ל: info@bizcompasstmp.biz

כל התביעות חייבות לכלול את מלוא הפרטים הבאים:

1. חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה;

2. זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרה, או אם מספר עבודות המוגנות בזכויות יוצרים באתר יחיד באינטרנט מכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של עבודות כאלה באתר זה;

3. זיהוי החומר הטוען כי הוא מפר או הוא נושא להפרת פעילות ואשר יוסר או גישה אליו תבוטל, וכן מידע סביר מספיק כדי לאפשר לספק השירות לאתר את החומר;

4. מידע סביר מספיק כדי לאפשר לספק השירות ליצור קשר עם הצד התובע, כגון כתובת, מספר טלפון, ואם זמין, כתובת דואר אלקטרוני שבה ניתן ליצור קשר עם הצד המתלונן;

5. הצהרה שלצד המתלונן יש אמונה בתום לב כי השימוש בחומר באופן שהתלונן עליו אינו מאושר על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכן ו/או החוק;

6. הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ושהצד המתלונן מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

ויתור על תובענות ייצוגיות ועל משפט מושבעים והסכמה לקיבוע בוררות

בכל הליך משפטי הנוגע להסכם זה, אתה מסכים לוותר על כל זכות השתתפות בתובענה ייצוגית במסגרת של קבוצה, או נציג, וכן לוותר על כל זכות למשפט באמצעות מושבעים. כל טענה, מחלוקת או סכסוך המתעוררים מתקנון זה או קשורים אליו, יופנו על ידי הצד המבקש לבוררות מחייבת לפי הכללים לשכת המסחר הישראלית. הבורר ימונה על ידי לשכת המסחר הישראלית, הוא יהיה כפוף לסדרי הדין ועל הבוררות יחול הדין הישראלי. הבוררות תתקיים בעיר תל אביב.

תשלום באפליקציה:

בעת ביצוע רכישה באפליקציה עליך להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק.

המחיר התקף לעסקה הינו המחיר שהוצג בעת השלמת תהליך הרכישה באפליקציה, כולל מסירת פרטי כרטיס האשראי.

החברה רשאית לא לאשר עסקה עם לקוח מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בשל אופי האפליקציה ותכניה, לא ניתן לבטל עסקה לאחר שנכרתה ולקבל החזר כספי כלשהו, לרבות במקרה של אי שימוש מצדך באפליקציה ו/או בתכניה. מובהר כי העסקה הנה למתן אפשרות הגישה והשימוש באפליקציה והיא אינה תלויה בכל דרך בהיקף השימוש והמימוש על ידך בפועל.

החזרות וביטולים:

מובהר כי לנוכח העובדה שאין לחברה כל שליטה על היקף השימוש שלך באפליקציה ו/או בתכניה, הרי בעצם ביצוע הרכישה באפליקציה ומתן זכות הגישה לאפליקציה ולתכניה, מתגבשת עסקת הרכישה בינך לבין החברה והיא הופכת לסופית.

בהתאם, אין אפשרות ו/או זכות לביטול רכישה לקבלת אפשרות ו/או זכות שימוש באפליקציה, שבוצעה באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל דרך אחרת לקבלת החזר כספי כלשהוא בגינה.

גרסה – ינואר 2017